Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng

Bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng

Theo quy định của các ngân hàng các tài sản thế chấp phải được mua bảo hiểm như nhà xưởng, nhà ở, máy móc thiết bị hàng hóa. Việc mua bảo hiểm để đảm bảo phòng trừ rủi ro cho các tài sản đang bị thế chấp có thể gặp phải như cháy nổ…Chúng tôi nhận tư vấn nhanh chóng, bảo hiểm nhanh và uy tín đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm và các ngân hàng nhanh gọn.

Trong trường hợp xảy ra tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm mà do nguyên nhân không bị loại trừ thì người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm là: Ngân hàng

 Bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng

 

Bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng

Giải quyết bồi thường :

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên người được bảo hiểm gửi đầy đủ hồ sơ khiếu nại bồi thường, bên C có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất.

- Căn cứ vào giá trị thiệt hại, Bên C sẽ tính toán số tiền bồi thường trên cơ sở áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ đối với trường hợp bảo hiểm dưới giá trị.

- Trong trường hợp phí bảo hiểm trả theo nhiều kỳ hoặc toàn bộ không được thanh toán cho PJICO theo đúng Điều khoản thanh toán phí trong hợp đồng hoặc thỏa thuận nào khác thì hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp của ngày đến hạn thanh toán như được nêu trong hợp đồng hoặc trong các sửa đổi bổ sung/gia hạn nợ phí (nếu có).

 

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

(i)           tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

(ii)         bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

 

MỨC khẤU TRỪ

 

Bộ hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng này.

Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG

  1. 1.         TÍNH ĐỒNG NHẤT

Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.

  1. 2.         MÔ TẢ SAI TÀI SẢN

Nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp những mô tả sai lệch nghiêm trọng có liên quan đến tài sản được bảo hiểm hoặc có liên quan đến các  tòa nhà hoặc địa điểm chứa đựng những tài sản đó, hoặc về ngành nghề kinh doanh hoặc địa điểm được bảo hiểm hoặc kê khai về bất kỳ thông tin nào cần phải biết để đánh giá rủi ro hoặc không khai báo về những thông tin đó thì  PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi sự mô tả sai, khai báo sai hoặc không khai báo đó.

  1. 3.         CHẤM DỨT HIỆU LỰC BẢO HIỂM

Hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của  Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đó,  PJICO sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn theo thông lệ cho thời gian GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. PJICO cũng có thể quyết định chấm dứt hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết về việc chấm dứt và có trách nhiệm hoàn trả một phần phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian từ ngày thông báo chấm dứt cho đến ngày kết thúc hiệu lực bảo hiểm ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.

  1. 4.         MẤT QUYỀN LỢI

Tất cả quyền lợi theo Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng này sẽ bị mặc nhiên hủy bỏ:

(a)     Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này có sự man trá về bất kỳ khía cạnh nào hoặc có bất kỳ sự khai báo sai được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi qua Bộ hợp đồng bảo hiểm này;

hoặc

(b)     Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 3 tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc (trong trường hợp phải đưa ra trọng tài theo Điều 7 của Quy tắc bảo hiểm này) trong vòng 3 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

  1. 5.         THẾ QUYỀN BỒI THƯỜNG

Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.

6.    ĐÓNG GÓP BỒI THƯỜNG

       Nếu vào thời điểm tài sản được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm tài sản thế chấp tại ngân hàng này bị tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ một hay nhiều Đơn bảo hiểm nào khác đang có hiệu lực do Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kỳ người nào khác thu xếp cùng bảo hiểm cho toàn bộ hay một phần của tổn thất đó hoặc cho cùng tài sản, khi đó PJICO sẽ không có trách nhiệm đóng góp hay bồi thường nhiều hơn phần tổn thất được tính theo tỷ lệ tương ứng của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó.

 Quận Thủ Đức: Cháy công ty kinh doanh thép (7/4/2019 09:01)

Tối ngày 6/4/2019, xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại thép An Thành (số nhà 136 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đã xảy ra cháy

Theo thông tin ban đầu vào lúc  19 giờ 56 phút, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo cháy từ người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Thủ Đức điều động 01 xe nước cùng 07 CBCS đến hiện trường. Tuy nhiên, trên đường đi đến hiện trường, nhận định đám cháy có thể phát triển thành đám cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nên Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Thủ Đức phải điều động thêm 01 xe Chỉ huy, 01 xe chở phương tiện và 03 xe nước cùng 32 CBCS đến hiện trường triển khai 4 lăng B, 2 lăng A chữa cháy.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 70/126 m2 nhà xưởng cùng một số vật dụng, chưa ước tính được thành tiền. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

 

Cứu hỏa TP Hồ Chí Minh chi viện chữa cháy tại Bình Dương (11/4/2019 17:01)

Sáng 11/4, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu của Công an tỉnh Bình Dương chi viện chữa cháy tại Công ty Panpacific (đường số 18, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương). Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn.

Qua đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 06 xe nước cùng hơn 40 CBCS thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Quận 9, Quận Thủ Đức và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, do đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Kháng - Phó Trưởng phòng PC07 chỉ huy, đến phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Dương chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu đám cháy xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút, nhưng lực lượng PCCC tại chỗ chữa cháy không hiệu quả nên  gọi điện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Bình Dương đến chữa cháy. Trên đường đi chữa cháy, lực lượng PCCC chuyên nghiệp Công an Tỉnh Bình Dương đã yêu cầu lực lượng PCCC chuyên nghiệp Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chữa cháy.

Sau hơn 6 giờ chữa cháy, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy, không cho cháy lan, bảo vệ được các nhà, xưởng lân cận khác.

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138